Cíle projektu

Cílem projektu je inovace studijních programů Fyzika a Chemie jednak v bakalářské etapě studia a zejména v magisterském studiu učitelství fyziky a chemie. Projekt bude realizován ve spolupráci PřF UP a PdF MU.

V rámci pregraduální přípravy jsou studenti chemie a fyziky připravováni izolovaně na příslušných katedrách garantujících daný obor. Naší snahou je připravit nové moduly pro výuku přírodovědných předmětů, které bude možné začlenit do stávající výuky vybraných předmětů základního kursu fyziky a chemie, tak i v rámci didaktiky daných předmětů, a to z pohledu maximálního využití mezipředmětových vazeb.

  • Hlavními cíli projektu je:
  • příprava modulů integrované výuky fyziky a chemie popř. dalších přírodovědných předmětů;
  • příprava modulů z moderních partií fyziky.

Moduly budou zahrnovat metodické zpracování dané problematiky, přípravu studijních materiálů v bakalářské etapě studia a v magisterské etapě studia se zaměřením na učitelství. Cílovou skupinou jsou studenti bakalářského studia fyziky a chemie na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci a na Pedagogické fakultě MU v Brně, studenti fyziky a chemie se zaměřením na vzdělávání v magisterské etapě studia na obou vysokých školách.